HOME > About FMU > Senior Administrative Personnel

About Fukushima Medical University FMU

Senior Administrative Personnel(as of April 1, 2023)

Corporate Organzation
President TAKENOSHITA Seiichi
Vice President HAZAMA Akihiro
University Organzation
President TAKENOSHITA Seiichi
Vice President OHIRA Hiromasa
SUZUKI Hiroyuki
TAKEISHI Yasuchika
KONO Koji
YAMASHITA Syun-ichi
OHTO Hitoshi
KAMIYA Kenji
FUKUHARA Syun-ichi
YOSHIMURA Yasunori
Dean School of Medicine FUJIMORI Keiya
School of Nursing TAKAHASHI Koko
School of Health sciences YABUKI Shoji
Division of Midwifery TAKAHASHI Koko
Graduate School
of Medicine
OHIRA Hiromasa
Graduate School
of Nursing
SAKAMOTO Yuko
 
Hospital President TAKEISHI Yasuchika

 

Page TOP